ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: profil vody určenej na kúpanie
Termín v slovenskom jazyku:

profil vody určenej na kúpanie

Termín v anglickom jazyku:

bathing water profile

definícia termínu:
Definícia:
slúži na identifikáciu vôd určených na kúpanie.
Profil vody určenej na kúpanie obsahuje:
a) opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických charakteristík vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd v ich povodí, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia, ktoré sú rozhodujúce na účel tejto vyhlášky,
b) určenie a hodnotenie príčin znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa,
c) hodnotenie možnosti premnoženia cyanobaktérií,
d) hodnotenie možnosti premnoženia makroskopických rias a/alebo fytoplanktónu,
e) ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj tieto informácie:
i) predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia,
ii) podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení riadenia prijatých na odstránenie znečistenia vody a časový plán odstránenia príčin znečistenia,
iii) opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za ich vykonanie s kontaktnými údajmi na tieto orgány,
f) umiestnenie monitorovacieho bodu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 309/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 a príloha 7 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Link k definícii:

Kategórie: