ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: plán manažmentu povodia
Termín v slovenskom jazyku:

plán manažmentu povodia

Termín v anglickom jazyku:

river basin management plan

definícia termínu:
Definícia:
je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finančného zabezpečenia. Plán manažmentu povodia sa povinne využíva v krajinnom plánovaní alebo môže byť krajinným plánom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 13 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: