ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
Termín v slovenskom jazyku:

pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je vymedzenie k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 19 odsek 1
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: