ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: priemyselná odpadová voda
Termín v slovenskom jazyku:

priemyselná odpadová voda

Termín v anglickom jazyku:

industrial waste water

definícia termínu:
Definícia:
je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno l)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie:

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.