ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prírodná minerálna voda
Termín v slovenskom jazyku:

prírodná minerálna voda

Termín v anglickom jazyku:

natural mineral water

1. definícia termínu:
Definícia:
je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 152/1995 Z. z.) a bola uznaná podľa tohto zákona. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 538/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2, ods. 4
Názov: Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
(1) Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest a ktorá priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitných predpisov (zákon č. 152/1995 Z. z.).

(2) Prírodná minerálna voda sa od inej podzemnej vody odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.

(3) Vlastnosti uvedené v odseku 2 musia byť zachované s ohľadom na prirodzený pôvod prírodnej minerálnej vody.

(4) Zloženie a teplotu prírodnej minerálnej vody nesmú ovplyvniť možné zmeny výdatnosti a musí byť zachovaná stálosť všetkých rozhodujúcich ukazovateľov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 100/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
Link k definícii:

Kategórie: