ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: povrchové vody
Termín v slovenskom jazyku:

povrchové vody

Termín v anglickom jazyku:

surface water

1. definícia termínu:
Definícia:
sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni, ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vod-nom toku odtekať prirodzeným spôsobom, ďalej len "vnútorná voda" (§ 3 ods.2 vodného zákona).
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR14  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: PROGRAM PREVENCIE A MANAŽMENTU ZOSUVNÝCH RIZÍK (2014 –2020)-AKTUALIZÁCIA
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchové vody vo vzťahu k chemickému stavu podľa § 4a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. výnimočne zahŕňajú aj výsostné vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom (ďalej len „vnútorná voda“). Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 2
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: