Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

B

sú klasifikačné a identifikačné údaje vyjadrujúce kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti.

je zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické alebo iné využitie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.

je a) ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov, b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d), f) osobitné zásahy do zemskej kôry, g) likvidácia starých banských diel, h) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

je povrchový priestor v zemskej kôre vytvorený banskou činnosťou. Ide najmä o banské diela prieskumné, otvárkové, prípravné, slúžiace na dobývanie a banské diela pri povrchovom dobývaní (lom, skrývkové a ťažobné rezy, etáže a pod.).

je podzemný priestor vytvorený banskou činnosťou. Za banské dielo sa považuje aj vetrací, odvodňovací, ťažobný a záchranný vrt a iné vrty, ktoré plnia funkciu banského diela. Za banské dielo sa nepovažuje vyhľadávací a prieskumný vrt.

je oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti uvedenej v § 2 písm. b) až h) a činnosti vykonávanej banským spôsobom, uvedenej v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov.

sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.

sú povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (podľa § 40 zákona č. 44/1988 Zb.) neustanovuje inak.

sú škody spôsobené na hmotnom majetku geologickým prieskumom ložísk, pokiaľ sa vykonáva banskými dielami, dobývaním výhradných ložísk, zriaďovaním, zabezpečovaním a likvidáciou banských diel a lomov, včítane ich zariadenia, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodárstvom organizácií, úpravou a zušľachťovaním nerastov vykonávaným v súvislosti s ich dobývaním, ako aj škody spôsobené osobitnými zásahmi do zemskej kôry. Za banskú škodu sa považuje aj strata povrchovej a podzemnej vody, podstatné zníženie výdatnosti ich zdrojov a zhoršenie jej akosti, ku ktorému došlo v dôsledku činností uvedených vyššie.

je nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa považuje aj proces samovznietenia, a to od takého štádia, kedy sú jeho splodiny schopné ohroziť zdravie alebo životy ľudí alebo kedy by teplota horľavej hmoty mohla byť príčinou výbuchu.

je akýkoľvek prostriedok vrátane fyzických krokov alebo krokov súvisiacich s daným procesom alebo podmienok použitia, ktorý znižuje riziko infekcie u ľudí alebo tomuto riziku zabraňuje tým, že zabraňuje kontaktu regenerovanej vody s produktami na konzumáciu a priamo vystavenými osobami, alebo iný prostriedok, ktorý napríklad znižuje koncentráciu mikroorganizmov v regenerovanej vode alebo zabraňuje ich prežitiu v produktoch na konzumáciu.

je akékoľvek zariadenie dodávajúce elektrickú energiu vytváranú priamou premenou chemickej energie, ktoré má vnútorný alebo vonkajší systém uskladňovania energie a pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov, modulov alebo ich sád, a zahŕňa batériu, ktorá prešla prípravou na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním.

je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na a) prenosné, b) automobilové, c) priemyselné.

je batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 168/2013, a ktorá má hmotnosť vyššiu ako 25 kg, alebo batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórií M, N alebo O, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2018/858.

alebo „LMT batéria“ je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, má hmotnosť 25 kg alebo nižšiu a je osobitne určená na zabezpečovanie trakcie kolesových vozidiel, ktoré môžu byť poháňané iba elektrickým motorom alebo kombináciou motora a ľudskej energie vrátane typovo schválených vozidiel kategórie L v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (43), a ktorá nie je batériou pre elektrické vozidlo.

je batéria, ktorá môže mať negatívne účinky na ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, a to v rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika považovaného za primerané a prijateľné vzhľadom na zamýšľaný účel batérie alebo v bežných a racionálne predvídateľných podmienkach používania dotknutej batérie, ktoré zhŕňajú požiadavky na jej používanie a v príslušných prípadoch na jej uvedenie do prevádzky, inštaláciu a údržbu.

je batéria osobitne navrhnutá tak, aby sa jej energia uskladňovala výlučne v jednom alebo viacerých pripojených vonkajších zariadeniach.

je akýkoľvek súbor batériových článkov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do vonkajšieho obalu tak, aby boli články chránené pred vonkajším nárazom, ktorý sa má používať buď samostatne alebo v kombinácii s inými modulmi.

je základná funkčná jednotka batérie zložená z elektród, elektrolytu, nádoby, zo svoriek a prípadne aj separátorov, ktorá obsahuje aktívne materiály, ktorých vzájomná reakcia vytvára elektrickú energiu.

je prevádzkový celok, ktorý tvorí spravidla z hľadiska vetrania samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po stránke organizačnej nazýva.

je dokument, ktorý s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik predstavuje, podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.

je dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode.

je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.

sú zásoby využiteľné v súčasnosti, ktoré vyhovujú geologickým, banskotechnickým a ekonomickým podmienkam využiteľnosti výhradného ložiska alebo jeho časti.

je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.

Energia získaná z akejkoľvek formy biomasy alebo jej vedľajších metabolických produktov.

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.

sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

je vrchná časť horninového prostredia (1,5 až 2 m pod povrchom terénu), t.j. tá časť horninového prostredia, s ktorou prichádzajú do styku živé organizmy.

Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

je biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva.

je prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu.

je prírodný biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy.

je prírodný biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky.

je miesto, na ktorom prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody odovzdáva regenerovanú vodu nasledujúcemu účastníkovi reťazca;

je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidla ohrádzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody a na riadenie odtoku okrem priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou.

sú útvary povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti pri pobrežných vodách a sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.

je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. Brehová čiara umelého koryta je určená v dokumentácii stavebných úprav.