Detail termínu: banské škody
Termín v slovenskom jazyku:

banské škody

Termín v anglickom jazyku:

mining damages

definícia termínu:
Definícia:
sú škody spôsobené na hmotnom majetku geologickým prieskumom ložísk, pokiaľ sa vykonáva banskými dielami, dobývaním ložísk vyhradených nerastov, zriaďovaním, zabezpečovaním a likvidáciou banských diel a lomov, včítane ich zariadenia, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodárstvom organizácií, úpravou a zušľachťovaním nerastov vykonávaným v súvislosti s ich dobývaním, ako aj škody spôsobené osobitnými zásahmi do zemskej kôry. Za banskú škodu sa považuje aj strata povrchovej a podzemnej vody, podstatné zníženie výdatnosti ich zdrojov a zhoršenie jej akosti v dôsledku týchto činností.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 36 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: