Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

CH

je vyjadrením miery ovplyvnenia kvality vôd znečisťujúcimi látkami. Na účely hodnotenia chemického stavu útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa používajú tieto kritériá: a) normy kvality podzemných vôd podľa prílohy č.1a, b) prahové hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. j) (zákona č. 364/2004 Z. z.).

je cieľavedomá odborná činnosť vykonávaná užívateľom na systematické zarybňovanie rybárskych revírov; chov rýb sa nepovažuje za hospodársky chov rýb, ktorý sa vykonáva v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb.

je držba živočíchov, ktorej výsledkom je rozmnožovanie živočícha.

je prevádzkareň, kde sa zvieratá chovajú so zámerom ich použitia v pokuse.

je zviera chované výhradne na vykonávanie pokusov v zariadení schválenom alebo registrovanom podľa tohto nariadenia vlády.

je miestnosť, kde sú zvieratá bežne umiestnené, chované, zhromažďované alebo držané počas pokusu.

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením vyhlásiť za chránenú krajinnú oblasť.

je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných vôd. Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia: a) Žitného ostrova, b) Strážovských vrchov, c) Beskýd a Javorníkov, d) Veľkej Fatry, e) Nízkych Tatier (západná časť a východná časť), f) Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny, g) Muránskej planiny, h) Horného povodia rieky Hnilec, i) Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch), j) Vihorlatu.

sú: (1) Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny a chránené živočíchy. (2) Nerasty a skameneliny významné z hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené nerasty a chránené skameneliny. (3) Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. (4) Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak najmenej jeden z ich rodičov je chránenou rastlinou alebo chráneným živočíchom podľa odseku 1 alebo je chránený podľa odseku 3 okrem poľovnej zveri. (5) Druhy podľa odsekov 1 a 2 sa považujú za chránené v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vydáva ich zoznam.

je: 1. chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise, 2. druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy, 3. miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise, 4. chránené biotopy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise.

je územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska.

sú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí, ktoré vyhláškou vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja.

sú biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.

sú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ 6 ods. 3), biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia: a) chránená krajinná oblasť, b) národný park, c) chránený areál, d) prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, e) prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, f) chránený krajinný prvok, g) chránené vtáčie územie, h) obecné chránené územie.

je lokalita, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav ochrany týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený areál.

je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený krajinný prvok.

je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre ktoré sú stanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená obytná miestnosť, chránené územie.