Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

K

je zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi.

je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

sú najmä vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné nádrže, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život kapra sazana (Cyprinus carpio – divá forma), kapra rybničného (Cyprinus carpio), šťuky severnej (Esox lucius), zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca), sumca veľkého (Silurus glanis), boleňa dravého (Leuciscus aspius) a úhora európskeho (Anguilla anguilla); významné sprievodné druhy rýb sú pleskáč vysoký (Abramis brama), mrena severná (Barbus barbus), podustva severná (Chondrostoma nasus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus].

je vyvolanie rakoviny alebo zvýšenie výskytu rakoviny po expozícii látke alebo zmesi.

je nebezpečný odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

Kaskádové efekty spôsobené extrémnymi poveternostnými/klimatickými udalosťami nastanú, keď extrémne ohrozenie (hazard) vytvára sled sekundárnych udalostí na ľudské a prírodné systémy, ktorých výsledkom je fyzické, prírodné, sociálne alebo ekonomické narušenie, pričom výsledný vplyv je výrazne vyšší ako počiatočný vplyv. Kaskádové efekty sú zložité a viacrozmerné a sú spojené skôr s posúdením zraniteľnosti ako s ohrozením (hazard).

Vážne narušenie fungovania komunity alebo spoločnosti v akomkoľvek rozsahu v dôsledku nebezpečných udalostí. Tie interagujú s podmienkami expozície, zraniteľnosti a kapacity, čo vedie k k ľudským, materiálnym, hospodárskym a environmentálnym stratám a dôsledkom.(UNGA, 2016).

je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.

je skupina nezávislých organizácií, ktoré sú si podobné z hľadiska geografickej blízkosti alebo obchodných aktivít a ktoré spolu zavádzajú systém environmentálneho manažérstva.

je pevne držiaci alebo prenosný kontajner, ktorý uzatvárajú pevné steny a najmenej na jednej strane je lamelová stena alebo stena z drôteného pletiva alebo zo sieťky, ak je to vhodné, v ktorom je držané alebo prepravované jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti klietky je voľnosť pohybu zvieraťa pomerne obmedzená.

Proces, ktorý prepája adaptáciu a mitigáciu, tj. prispôsobenie sa zmene klímy s opatreniami na zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom podpory udržateľného rozvoja pre všetkých.

Klimatická gramotnosť je uvedomenie si klimatickej zmeny, jej antropogénnych príčin a dôsledkov.

Schopnosť sociálnych, hospodárskych a environmentálnych systémov predvídať, absorbovať, prispôsobiť sa a vyrovnať sa s nebezpečenstvami súvisiacimi s klímou a ich účinkami, zotaviť sa z nich a prispôsobiť sa im spôsobom a rýchlosťou, ktoré zachovávajú, chránia a zvyšujú blahobyt ľudí a posilňujú udržateľný rozvoj.

Klimatická predpoveď alebo klimatická prognóza je výsledkom snahy vytvoriť odhad skutočného vývoja klímy v budúcnosti, napríklad na sezónnej, medziročnej alebo desaťročnej škále (vychádzajúc z určitého stavu klimatického systému). Pretože budúci vývoj klimatického systému môže byť veľmi citlivý na nastavenie počiatočných podmienok, takéto predpovede majú zvyčajne pravdepodobnostný charakter.

Simulovaná odpoveď klimatického systému na scenár budúceho vývoja alebo koncentrácií skleníkových plynov (GHG), aerosólov a zmien vo využívaní pôdy, spravidla odvodené pomocou klimatických modelov. Klimatické projekcie závisia od scenára emisií/koncentrácie/žiarenia, ktorý je založený na predpokladoch týkajúcich sa, napríklad budúceho sociálno-ekonomického a technologického vývoja, ktoré sa môžu, ale nemusia uskutočniť.

Spravodlivosť pri riešení zmeny klímy, ktorá berie do úvahy rozvoj a ľudské práva, chráni práva najzraniteľnejších a spravodlivo rozdeľuje výhody aj záťaže vyplývajúce zo zmeny klímy.

Interakcia, pri ktorej odchýlka jednej klimatickej veličiny spôsobí zmenu druhej veličiny a zmena druhej veličiny nakoniec vedie k dodatočnej zmene prvej veličiny. Negatívna spätná väzba je taká, pri ktorej sa pôvodná odchýlka oslabuje zmenami, ktoré spôsobuje; pozitívna spätná väzba je taká, pri ktorej sa pôvodná odchýlka zvyšuje. Počiatočná odchýlka môže byť buď vynútená zvonka, alebo vzniká ako súčasť vnútornej premenlivosti.

Odchýlky niektorých klimatických premenných od daného stredného stavu (vrátane výskytu extrémov atď.) vo všetkých priestorových a časových mierkach nad rámec jednotlivých poveternostných udalostí. Variabilita môže byť vnútorná, spôsobená výkyvmi procesov prebiehajúcich v klimatickom systéme alebo vonkajšia, spôsobená zmenami prírodných alebo antropogénnych vonkajších vplyvov (vynútená variabilita).

Klimatické služby zahŕňajú poskytovanie informácií o klíme takým spôsobom, ktorý pomáha pri rozhodovaní. Služba zahŕňa primerané zapojenie používateľov a poskytovateľov, je založená na vedecky dôveryhodných informáciách a odborných znalostiach, má efektívny prístupový mechanizmus a reaguje na potreby používateľov (Hewitt et al. 2012).

Výskyt hodnoty meteorologickej alebo klimatickej premennej nad (alebo pod) prahovou hodnotou blízko hornej (alebo dolnej) hranice rozsahu pozorovaných hodnôt pozorovanej premennej. Podľa definície sa charakteristiky toho, čo sa nazýva extrémne počasie, môžu v absolútnom zmysle líšiť v závislosti od miesta. Ak vzor extrémneho počasia pretrváva určitý čas, napríklad počas sezóny, môže byť klasifikovaný ako extrémna klimatická udalosť, najmä ak vyústi do hodnôt, ktoré sú samy o sebe extrémne (napr. vysoká teplota, sucho alebo výdatné zrážky počas sezóny). Pre zjednodušenie sa extrémne poveternostné udalosti aj extrémne klimatické udalosti označujú súhrnne ako klimatické extrémy.

Určitý parameter na hodnotenie zmeny klimatického systému, vrátane veľkoplošných premenných a klimatických proxy údajov.

Kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadrenie klimatického systému založené na fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach jeho zložiek, ich interakciách a procesoch spätnej väzby, ktoré zodpovedajú niektorým z jeho známych vlastností. Klimatický systém môže byť reprezentovaný modelmi rôznej zložitosti; to znamená, že pre ktorúkoľvek zložku alebo kombináciu zložiek možno identifikovať spektrum alebo hierarchiu modelov, ktoré sa líšia v takých aspektoch, ako je počet priestorových rozmerov, rozsah, v akom sú fyzikálne, chemické alebo biologické procesy explicitne zastúpené, alebo úroveň, od ktorej sa zavádza empirická parametrizácia. Dochádza k vývoju smerom ku komplexnejším modelom so vzájomne pôsobiacou chémiou a biológiou. Klimatické modely sa používajú ako výskumný nástroj na štúdium a simuláciu klímy a na prevádzkové účely vrátane mesačných, sezónnych a medziročných predpovedí klímy.

znamená celkovú atmosféru, hydrosféru, biosféru a geosféru v ich vzájomných vzťahoch.

Globálny systém pozostávajúci z piatich hlavných zložiek: atmosféry, hydrosféry, kryosféry, litosféry a biosféry a ich vzájomného pôsobenia. Klimatický systém sa v čase mení pod vplyvom vlastnej vnútornej dynamiky a v dôsledku vonkajších faktorov, ako sú sopečné erupcie, zmeny v slnečnom žiarení, orbitálne zmeny a antropogénnych vplyvov, ako je meniace sa zloženie atmosféry a zmena využívania pôdy.

je systém pozostávajúci z atmosféry, hydrosféry, litosféry, kryosféry a biosféry, tvoriaci klímu Zeme ako výsledok vzájomných vzťahov týchto komponentov a ich reakcií na vonkajšie vplyvy.

Klíma sa zvyčajne definuje ako priemerné počasie – alebo presnejšie, ako štatistický opis počasia z hľadiska priemerných hodnôt a variability relevantných veličín v priebehu časového obdobia v rozsahu od mesiacov po tisíce alebo milióny rokov. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) je typické obdobie na spriemerovanie týchto premenných 30 rokov. Relevantnými veličinami sú najčastejšie povrchové veličiny ako teplota, zrážky a vietor. Klíma v širšom zmysle je stav klimatického systému vrátane štatistického popisu.

je regulácia vypúšťaní a emisií do povrchových vôd na základe najlepších dostupných techník alebo príslušných hodnôt emisného limitu alebo pri difúznych vplyvoch regulácií, ak je to účelné, uplatňovanie najlepších environmentálnych postupov podľa osobitných predpisov.

sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií, ktoré nastali odo dňa vzniku environmentálnej škody, až kým sa primárnymi nápravnými opatreniami nedosiahne obnova prírodných zdrojov alebo ich funkcií; nezahŕňa finančnú kompenzáciu pre verejnosť.

je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.

je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

je komunálna odpadová voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie.

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

je: a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

je objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových plynov do ovzdušia.

v konaní o podnete sa rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.

sú látky uvedené v prílohe I, vrátane ich izomérov či už sú samostatne, alebo v zmesi, či sú pôvodné, zhodnotené, recyklované alebo regenerované.

je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku, a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.

je vlastnosť látky alebo zmesi, ktorá chemickým pôsobením poškodzuje alebo dokonca spôsobuje zničenie kovov.

je priestor ohradený stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, v ktorom sa drží jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti priestoru je voľnosť pohybu zvieraťa obyčajne menej obmedzená ako v klietke.

je alergická odozva, ktorá sa vyskytne po kontakte kože s látkou alebo zmesou.

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na vegetáciu, ako sú stromy a iné rastliny, alebo prírodné ekosystémy, ale nie na ľudí; kritická úroveň je ustanovená pre oxid siričitý a oxidy dusíka.

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny možno jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že nepriaznivo ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2.

je podrobná požiadavkana správanie, ktorá platí pre organizáciu alebo jej časti, ktorávychádza z dlhodobých environmentálnych cieľov a ktorámusí byť stanovená a splnená, aby sa dosiahli uvedené ciele.

je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená bezpečnosť štátu alebo niektorého regiónu.

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.

je hodnota ukazovateľa, pri ktorej je zabezpečený priaznivý stav povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, povrchovej vody určenej na závlahy, povrchovej vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a na odber povrchovej vody.

je vyjadrením miery ovplyvnenia útvaru podzemných vôd priamymi odbermi a nepriamymi odbermi podzemných vôd. Kritériá hodnotenia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd a klasifikácia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisov podľa § 81 ods. 1 písm. h) (zákona č. 364/2004 Z. z.).

je látka alebo zmes, ktorej tlak pár pri 50 °C neprevyšuje 300 kPa, nie je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa a jej teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia pri štandardnom tlaku 101,3 kPa je 20 °C alebo nižšia.

je jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA).

(aEUA alebo EUAA) je kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby.

je kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú slabou kyselinou pri určitej hodnote pH.

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a spravidla je určené od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka.

Kľúčové riziká majú potenciálne vážne nepriaznivé dôsledky pre ľudí a sociálno-ekologické systémy, ktoré vyplývajú z interakcie hrozieb súvisiacich s klímou so zraniteľnosťou spoločenstiev a systémov vystavených tomuto riziku.

je taký environmentálny aspekt, ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie.