Detail termínu: kvapalina
Termín v slovenskom jazyku:

kvapalina

Termín v anglickom jazyku:

liquid

definícia termínu:
Definícia:
je látka alebo zmes, ktorej tlak pár pri 50 °C neprevyšuje 300 kPa, nie je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa a jej teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia pri štandardnom tlaku 101,3 kPa je 20 °C alebo nižšia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Medzinárodné dohovory
Info:
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: