Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: komunálna odpadová voda
Termín v slovenskom jazyku:

komunálna odpadová voda

Termín v anglickom jazyku:

municipal waste water

1. definícia termínu:
Definícia:
je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno m)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je komunálna odpadová voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno e)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: