Detail termínu: klaster
Termín v slovenskom jazyku:

klaster

Termín v anglickom jazyku:

cluster

definícia termínu:
Definícia:
je skupina nezávislých organizácií, ktoré sú si podobné z hľadiska geografickej blízkosti alebo obchodných aktivít a ktoré spolu zavádzajú systém environmentálneho manažérstva.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2009R1221  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 2 bod 23
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 z 25.novembra 2009o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
Link k definícii:

Kategórie: