Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: chemický stav podzemných vôd
Termín v slovenskom jazyku:

chemický stav podzemných vôd

Termín v anglickom jazyku:

groundwater chemical status

definícia termínu:
Definícia:
je vyjadrením miery ovplyvnenia kvality vôd znečisťujúcimi látkami. Na účely hodnotenia chemického stavu útvaru alebo skupiny útvarov podzemných vôd sa používajú tieto kritériá:
a) normy kvality podzemných vôd podľa prílohy č.1a,
b) prahové hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. j) (zákona č. 364/2004 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4c odsek 8
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: