Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: banské vody
Termín v slovenskom jazyku:

banské vody

Termín v anglickom jazyku:

mining water

1. definícia termínu:
Definícia:
sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 40 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
sú povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (podľa § 40 zákona č. 44/1988 Zb.) neustanovuje inak.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 6
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: