Detail termínu: banská činnosť
Termín v slovenskom jazyku:

banská činnosť

Termín v anglickom jazyku:

mining activity

definícia termínu:
Definícia:
je ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov; otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov; zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním; zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri ložiskovom geologickom prieskume vyhradených nerastov, otvárke, príprave a dobývaní ložísk vyhradených nerastov, zriaďovaní, zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov a úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním; osobitné zásahy do zemskej kôry; likvidácia starých banských diel a sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2
Názov: Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Link k definícii:

Kategórie: