Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: povodňové zabezpečovacie práce
Termín v slovenskom jazyku:

povodňové zabezpečovacie práce

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú prevenciou vzniku povodňových škôd. Povodňové zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, objektoch alebo zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach a v povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť stavby, objekty a zariadenia pred poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu ochranných hrádzí a protipovodňových línií. Na účely tohto zákona sa povodňové zabezpečovacie práce vykonávané na stavbách považujú za verejné práce a výdavky vynaložené na ich vykonávanie sa uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Povodňové zabezpečovacie práce sú:
a) vykonávanie hliadkovej služby,
b) odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody,
c) ochrana koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom, predmetmi unášanými vodou alebo ľadmi,
d) odstraňovanie ľadových krýh, rozrušovanie a nasekávanie ľadu, rozrušovanie ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
e) ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesaku, účinkom erózie, výverom a ochrana proti preliatiu koruny hrádze a výstavba provizórnych prístupových ciest na tieto účely,
f) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách,
g) uzavieranie prietrží hrádzí alebo protipovodňových línií,
h) odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného územia a zo zaplavených stavieb, objektov a zariadení,
i) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd,
j) budovanie druhotných ochranných línií,
k) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
l) zriadenie provizórnych hradení na vodných stavbách a na objektoch, ktoré sú umiestnené na hrádzach,
m) opatrenia proti spätnému vzdutiu vody na vyústeniach kanalizácií do vodného toku a na priepustoch pod cestami a železničnými traťami,
n) opatrenia na zamedzenie znečisteniu vodného toku nebezpečnými látkami pri zaplavení územia,
o) činnosť orgánov ochrany pred povodňami, povodňových komisií, povodňových dispečingov a technických štábov,
p) činnosť predpovednej povodňovej služby a hlásnej povodňovej služby,
q) mimoriadne merania na posúdenie bezpečnosti a stability vodných stavieb,
r) označovanie a meranie výšky hladiny na vodných tokoch, ochranných hrádzach a protipovodňových líniách počas povodne vrátane záznamov o čase merania,
s) meranie prietoku vody vo vodných tokoch a na objektoch vodných stavieb,
t) pozemné merania, letecké merania a prieskumy v súvislosti so sledovaním vývoja povodne a získavaním informácií pre rozhodnutia o realizácii opatrení, medzi ktoré patrí evakuácia obyvateľstva, úmyselné a riadené zaplavenie chráneného územia a umelé prietrže ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií,
u) vytváranie umelých prietrží,
v) iné práce vykonané na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a iné práce na predchádzanie vzniku povodňových škôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 17 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: