Detail termínu: povodie referenčnej lokality
Termín v slovenskom jazyku:

povodie referenčnej lokality

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je časť územia čiastkového povodia, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom vodných tokov do odberového miesta referenčnej lokality.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 32a odsek 3
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: