ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: počiatočný bod zvrátenia trendu
Termín v slovenskom jazyku:

počiatočný bod zvrátenia trendu

Termín v anglickom jazyku:

starting points for trend reversals

definícia termínu:
Definícia:
je definovaný ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných vôd uvedených v prílohe č. 1a a prahových hodnôt podľa odsekov 11 až 16 na základe identifikovaného trendu a s ním spojeného rizika pre životné prostredie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 81 ods. 2 písm. m) (zákona č. 364/2004 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4c odsek 21
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: