Detail termínu: primárne čistenie odpadových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

primárne čistenie odpadových vôd

Termín v anglickom jazyku:

primary wastewater treatment

definícia termínu:
Definícia:
je spôsob čistenia odpadových vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom alebo chemickým procesom, ktorý zahŕňa sedimentáciu alebo iné procesy s účinnosťou zníženia znečistenia komunálnych odpadových vôd aspoň o 20 % v ukazovateli päťdenná biochemická spotreba kyslíka a o 50 % v ukazovateli nerozpustené látky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno p)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: