ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je poriadok, ktorý upravuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia odpadových vôd z priemyslu a osobitných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podrobnejšie podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejnou kanalizáciou a kanalizačnými prípojkami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 33 odsek 2
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: