ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: povodňová škoda
Termín v slovenskom jazyku:

povodňová škoda

Termín v anglickom jazyku:

flood damage

definícia termínu:
Definícia:
je škoda, ktorú spôsobila povodeň:
a) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe:
1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,
2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku,
b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa osobitného predpisu,2) alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby,3) ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,
c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity alebo
d) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 5
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: