ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: plan manažmentu povodňového rizika
Termín v slovenskom jazyku:

plan manažmentu povodňového rizika

Termín v anglickom jazyku:

flood risk management plan

definícia termínu:
Definícia:
je plán, ktorý určuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov podľa odseku 3. Plán manažmentu povodňového rizika obsahuje:
a) závery predbežného hodnotenia povodňového rizika vo forme súhrnnej mapy čiastkového povodia s vyznačenými geografickými oblasťami podľa § 5 ods. 1 (zákona č. 7/2010 Z. z.), ktoré podliehajú plánu manažmentu povodňového rizika,
b) mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a závery o povodňových rizikách, ktoré z nich vyplývajú,
c) opis vhodných cieľov manažmentu povodňového rizika podľa odseku 3 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.),
d) súhrn opatrení a určenie ich priorít na dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika a opatrení týkajúcich sa povodní prijatých podľa osobitných predpisov,
e) opis použitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi štátmi, ktorá sa použila na hodnotenie opatrení s nadnárodnými účinkami v spoločných čiastkových povodiach, ak je k dispozícii,
f) opis vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika, a to:
1. opis určenia priorít a spôsobu, akým sa bude monitorovať pokrok pri vykonávaní prvého plánu manažmentu povodňového rizika,
2. súhrn prijatých opatrení a uskutočnených krokov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou,
3. zoznam subjektov príslušných riešiť otázky manažmentu povodňového rizika,
4. koordinačné postupy s ďalšími štátmi v správnom území povodia,
5. koordinačné postupy vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika s plánom manažmentu povodia.
Plán manažmentu povodňového rizika po aktualizácii obsahuje:
a) všetky zmeny alebo aktualizácie prijaté od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika vrátane výsledkov prehodnotení vykonaných podľa odseku 11 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.),
b) hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov podľa odseku 3 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.),,
c) opis a vysvetlenie všetkých opatrení uvedených v predchádzajúcom pláne manažmentu povodňového rizika, ktorých vykonanie sa plánovalo, ale sa nevykonali,
d) opis všetkých dodatočných opatrení, ktoré sa prijali v čase od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 8 odsek 3, 4 a 5
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: