Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: lipňové vody
Termín v slovenskom jazyku:

lipňové vody

Termín v anglickom jazyku:

grayling water

definícia termínu:
Definícia:
sú najmä podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na zastúpenie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), jalca hlavatého [Leuciscus (Squalius) cephalus], podustvy severnej (Chondrostoma nasus), mreny severnej (Barbus barbus); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).
Zdroj k definícii:
Dokument: 381/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 odsek 3
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: