Detail termínu: Vodný plán Slovenska
Termín v slovenskom jazyku:

Vodný plán Slovenska

Termín v anglickom jazyku:

Water Plan of the Slovak Republic

definícia termínu:
Definícia:
je dokument vodného plánovania na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými účinkami vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 14 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: