ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: významný a trvalo vzostupný trend
Termín v slovenskom jazyku:

významný a trvalo vzostupný trend

Termín v anglickom jazyku:

significant and sustained upward trend

definícia termínu:
Definícia:
je každý štatisticky a environmentálne významný nárast koncentrácie znečisťujúcej látky, skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátora znečistenia v podzemných vodách, pre ktorý sa podľa § 4c určí potreba zvrátenia jeho trendu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno ap)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: