Detail termínu: vážne poškodenie očí
Termín v slovenskom jazyku:

vážne poškodenie očí

Termín v anglickom jazyku:

serious eye damage

definícia termínu:
Definícia:
je poškodenie tkaniva oka alebo závažné fyzické zhoršenie zraku, ktoré nie je úplne reverzibilné a vyskytne sa po expozícii oka látke alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: