ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vyhradené nerasty
Termín v slovenskom jazyku:

vyhradené nerasty

Termín v anglickom jazyku:

reserved minerals

definícia termínu:
Definícia:

a) rádioaktívne nerasty;
b) všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny vhodné na energetické využitie;
c) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy;
d) magnezit;
e) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny;
f) kamenná soľ, draselné, bórové, brómové a jódové soli;
g) grafit, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit, sklársky a zlievárenský piesok, minerálne farbivá, bentonit;
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov;
i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, travertín;
j) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene;
k) halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit;
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením;
m) mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty;
n) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nie sú nepatria medzi plyny uvedené pod písmenom b).
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 ods. 1
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: