ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vodohospodársky manažment povodí
Termín v slovenskom jazyku:

vodohospodársky manažment povodí

Termín v anglickom jazyku:

river basin management

definícia termínu:
Definícia:
sa na účely tohto zákona rozumie:
a) vykonávanie úloh spojených so zisťovaním výskytu, množstva, režimu a kvality a s hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré určí ministerstvo,
b) odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí,
c) sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipientoch,
d) identifikácia plošného znečisťovania vôd,
e) spolupráca pri vypracovaní Programu protieróznych opatrení, opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti čiastkových povodí a koordinácia pri ich vykonávaní,
f) koordinovanie vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ekologickej stability,
g) spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd,
h) zabezpečovanie stanovísk z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí, technických podkladov a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a inú správnu činnosť orgánov štátnej vodnej správy,
i) správa vodohospodársky významných vodných tokov,
j) starostlivosť o odkryté podzemné vody z hľadiska ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine (ďalej len „vodné pomery“),
k) zabezpečovanie koncepcie a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 11 odsek 7
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: