ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: environmentálny cieľ pre útvar povrchovej vody
Termín v slovenskom jazyku:

environmentálny cieľ pre útvar povrchovej vody

Termín v anglickom jazyku:

environmental objective for surface waters

definícia termínu:
Definícia:
je vykonanie opatrenia na:
a) zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody,
b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015,
c) ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015,
d) postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 2
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: