Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: evidencia o vodách
Termín v slovenskom jazyku:

evidencia o vodách

Termín v anglickom jazyku:

water register

definícia termínu:
Definícia:
je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane. Evidujú sa v nej rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy a ich zmeny, údaje o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd a ďalšie údaje potrebné na výkon štátnej vodnej správy.

Evidencia o vodách sa člení na evidenciu
a) vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd,
b) množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou,
c) práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
d) chránených území a ostatných území chránených podľa tohto zákona.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 29 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: