Detail termínu: aglomerácia
Termín v slovenskom jazyku:

aglomerácia

Termín v anglickom jazyku:

agglomeration

1. definícia termínu:
Definícia:
je husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 5
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno l)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: