Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: riziko
Termín v slovenskom jazyku:

riziko

Termín v anglickom jazyku:

risk

1. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. h)
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno i)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno u)
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
4. definícia termínu:
Definícia:
Potenciál nežiadúcich dôsledkov (pravdepodobnosť výskytu hrozby a následná strata v systémoch) na ľudí alebo ekosystémy, berúc do úvahy rôznorodosť hodnôt a cieľov spojených s týmito systémami. V súvislosti so zmenou klímy môžu vzniknúť riziká z potenciálnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj z ľudských reakcií na zmenu klímy.
Medzi relevantné nepriaznivé dôsledky patria dôsledky na životy, živobytie, zdravie a blahobyt, ekonomické, sociálne a kultúrne aktíva a investície, infraštruktúru, služby (vrátane ekosystémových služieb), ekosystémy a prírodné druhy.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:
5. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť, že identifikované nebezpečenstvá spôsobia poškodenie v určitom časovom rámci vrátane závažnosti dôsledkov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 32020R0741  –  Právne predpisy EÚ
Info: čl. 3, ods. 8
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
Link k definícii:

Kategórie: