Slovník environmentálnej terminológie - kategória: ovzdušie

aglomerácia / agglomeration

je husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania.

voda
ovzdušie

antropogénne emisie / anthropogenic emissions

sú emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou.

ovzdušie

automobilový benzín / petrol

prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov.

derivát ropy s prísadami alebo bez prísad s tlakom pár najmenej 27,6 kPa, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov

ovzdušie

benzínové pary / petrol vapour

sú plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu.

ovzdušie

biopalivo / biofuels

kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu.

ovzdušie

celková depozícia / total deposition

je súhrnné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti a v danom čase.

ovzdušie

cieľová hodnota / ---

je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.

ovzdušie
zdravie a ŽP

častice PM10 / PM10 particles

sú suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12341, selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50 % účinnosťou.

ovzdušie

častice PM2,5 alebo jemné tuhé častice / PM2,5 particles or fine solid particles

sú častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm.

ovzdušie

čerpacia stanica / service station

je technologický celok, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla.

ovzdušie

čierný uhlík / black carbon

sú tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo.

ovzdušie

depozičný limit / deposit limit

je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.

ovzdušie

distribučný sklad / terminal

je technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov.

ovzdušie

dlhodobý cieľ / long-term goal

je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia; dlhodobý cieľ je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón.).

ovzdušie
zdravie a ŽP

dobrá kvalita ovzdušia / good air quality

je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia koncentrácie expozície.

ovzdušie

dokumentácia / documentation

sú dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to: 1.dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona, 2.súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja podľa § 15, 3.projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a) 4.dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného meracieho systému, 5.dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja.

ovzdušie

dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia / lower limit for assessing air pollution levels

je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu.

ovzdušie

druhotné palivo / secondary fuel

je palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 3, pričom dosiahlo stav konca odpadu podľa ustanovených požiadaviek osobitného predpisu,3c).

je palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia.

ovzdušie

emisia / emission

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zmena klímy
environmentálne škody

emisná trieda / emission class

je skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,10a) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

ovzdušie

emisný limit / ---

je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zariadenia stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch, b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času, c) limitný emisný faktor, d) emisný stupeň, e) stupeň odsírenia, f) tmavosť dym.

ovzdušie

emisný strop / ---

je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia.

ovzdušie

Fluórované skleníkové plyny / Fluorinated greenhouse gases

sú fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky, fluorid sírový a ďalšie skleníkové plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z uvedených látok.

ovzdušie

hodnotenie kvality ovzdušia / air quality assessment

je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

ovzdušie

horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia / upper limit for assessing air pollution levels

je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.

ovzdušie

indikatívné meranie / indicative measurement

je meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania.

ovzdušie

indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 / average exposure indicator for PM2.5 particles

je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b); používa sa na výpočet národného cieľa zníženia expozície a záväzku zníženia koncentrácie expozície.

ovzdušie

informačný prah / information threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre častice PM10 a ozón.

ovzdušie
zdravie a ŽP

Kontrolované látky / Controlled substances

sú látky uvedené v prílohe I, vrátane ich izomérov či už sú samostatne, alebo v zmesi, či sú pôvodné, zhodnotené, recyklované alebo regenerované.

ovzdušie

kritická úroveň hodnotenia kvality ovzdušia / critical level of air quality assessment

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí; kritická úroveň je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý a oxid dusičitý.

ovzdušie

kvalita ovzdušia / air quality

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia koncentrácie expozície.

ovzdušie

limitná hodnota / limit value

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

ovzdušie

medza tolerancie / tolerance limit

je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená, v určenom čase a v súlade s ustanovenými podmienkami. V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.

ovzdušie

mestské pozaďové miesto / urban background place

je miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva.

ovzdušie

motorová nafta / diesel fuels

plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov.

ovzdušie

motorový plynový olej / ---

kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov 1. necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5) 2. poľnohospodárskych a lesných traktorov,6) 3. rekreačných plavidiel,7)

ovzdušie

nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi / management of fluorinated greenhouse gases

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, alebo zneškodnenie.

ovzdušie

nakladanie s výrobkami a zariadeniami / handling products and equipment

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis alebo zneškodnenie.

Je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia, údržba alebo servis, oprava, vyradenie alebo zneškodnenie

ovzdušie

národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5 / national exposure reduction target for PM2.5 particles

je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné.

ovzdušie

národný záväzok znižovania emisií / national emission reduction commitment

je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a častíc PM2,5. Národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 a národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2030 a nasledujúce roky sú uvedené v prílohe č. 1b prvej časti.

ovzdušie

nízkoemisná zóna / low emission zone

je územie obce, časti obce alebo mestskej časti,3b) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.

ovzdušie

oblasť riadenia kvality ovzdušia / air quality management area

je vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená: a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená, b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo c) cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.

ovzdušie

oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia / area requiring special air protection

je: a) oblasť riadenia kvality ovzdušia, b) oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu, c) národný park,7) d) chránená krajinná oblasť,8) e) kúpeľné miesto,9).

ovzdušie

ochrana ovzdušia / air protection

je predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.

ovzdušie

organická zlúčenina / organic compound

je zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka, halogénu, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov.

ovzdušie

ovzdušie / atmosphere

je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu 1a), do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup.

ovzdušie

palivo / fuel

je tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.

ovzdušie

Prechodný národný program / ---

je program znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu vypracovaný podľa pravidiel Komisie pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré splnia podmienky zaradenia do tohto programu a ktorý v prechodnom období reguluje emisie uvedených znečisťujúcich látok; ak ide o plynové turbíny, prechodný národný program reguluje iba znižovanie emisií oxidov dusíka.

ovzdušie

prekurzory ozónu / ozone precursors

sú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý.

ovzdušie

prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia / operators of air pollution sources

je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

ovzdušie

prevod kvóty / quota transfer

je zmena držiteľa kvóty.

ovzdušie

prchavé organické zlúčeniny / volatile organic compounds

sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.

je každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného žiarenia.

ovzdušie

skvapalnený ropný plyn (LPG) / liquefied petroleum gas

je plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,

ovzdušie

smogový varovný systém / smog warning system

je systém slúžiaci na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií.

ovzdušie

spaľovacie zariadenie / combustion plant

je technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla.

ovzdušie

spaľovňa odpadov / waste incineration

je stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália.

ovzdušie

stále meranie úrovne znečistenia ovzdušia / constantly measuring the level of air pollution

je uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje úroveň znečistenia ovzdušia.

ovzdušie

stlačený zemný plyn (CNG) / compressed natural gas

plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka.

ovzdušie

systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár / stage II petrol vapour recovery system

je zariadenie na rekuperáciu benzínových pár uvoľnených z palivovej nádrže motorového vozidla pri čerpaní benzínu na čerpacej stanici, ktoré prenáša tieto benzínové pary do skladovacej nádrže alebo späť do výdajného stojana na účel opätovného predaja.

ovzdušie

ťažký vykurovací olej / heavy fuel oil

1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo 2. kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej.

ovzdušie

Tona (tony) ekvivalentu CO2 / Tonne(s) of CO2

je množstvo skleníkových plynov vyjadrené ako súčin hmotnosti skleníkových plynov v metrických tonách a ich potenciálu globálneho otepľovania.

ovzdušie

tuhé biopalivo / solid biofuel

tuhé palivo vyrobené z biomasy, 3a)

ovzdušie

väčšie stredné spaľovacie zariadenie / a larger medium combustion plant

je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); väčším stredným spaľovacím zariadením je tiež zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak nejde o veľké spaľovacie zariadenie.

ovzdušie

veľké spaľovacie zariadenie / a large combustion plant

je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a).

ovzdušie

verejnosť / public

je jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.

všeobecné pojmy
nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie

vidiecké pozaďové miesto / rural background place

je miesto v oblasti s nižšou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií.

ovzdušie

vykurovací plynový olej / ---

1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo 2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)

ovzdušie

Vymedzenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov / ---

Je vymedzenie technologického celku ako celého zariadenia vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem odpadov a skladovanie odpadov, súvisiacich zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu, alebo spoluspaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania, ktoré sú prevádzkové v rámci funkčného celku a priestorového celku.

ovzdušie

výstražný prah / warning threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.

ovzdušie
zdravie a ŽP

zariadenie na spoluspaľovanie odpadov / waste co-incineration plant

je stacionárne alebo prenosné technické zariadenie , ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako je pyrolýza, splynovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky, ktoré pri tomto spracovaní vznikajú, následne spália; ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov.

ovzdušie

zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo / a device using an organic solvent

je technologický celok, v ktorom sa vykonávajú ustanovené činnosti, pri ktorých sa používa organické rozpúšťadlo vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a).

ovzdušie

zariadenie stacionárneho zdroja / stationary source equipment

je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Členenie zariadení stacionárneho zdroja a ich vymedzenie je ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a). Zariadenia stacionárneho zdroja sa podľa dátumu povolenia a dátumu uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia.

ovzdušie

záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 / commitment to reduce exposure concentration for PM2.5 particles

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

ovzdušie
zdravie a ŽP

zdroj znečisťovania ovzdušia / source of air pollution

je: a)stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku, b)mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.

ovzdušie

Zhodnotenie / Recovery

je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení.

ovzdušie

Zhodnotenie / Recovery

je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení.

ovzdušie

Zhodnotený fluórovaný skleníkový plyn / ---

je látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.

ovzdušie

znečisťujúca látka / pollutant

je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1.

je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.

odpady
ovzdušie

zóna / zone

je vymedzená časť územia Slovenskej republiky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

ovzdušie