ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: čistiareň odpadových vôd
Termín v slovenskom jazyku:

čistiareň odpadových vôd

Termín v anglickom jazyku:

waste water treatment plant

definícia termínu:
Definícia:
je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno o)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: