Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mimoriadna udalosť
Termín v slovenskom jazyku:

mimoriadna udalosť

Termín v anglickom jazyku:

emergency event

1. definícia termínu:
Definícia:
je živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu
kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky, alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je najmä povodeň, ľadochod, extrémne sucho, mimoriadne zníženie hladiny vody a mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd, alebo prepuknutie ochorenia, alebo výskyt nákazy rýb.
Zdroj k definícii:
Dokument: 216/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno z)
Názov: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: