Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nakladanie s vodami
Termín v slovenskom jazyku:

nakladanie s vodami

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je :
a) odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne účely jej použitia,
b) odvádzanie a vypúšťanie povrchových vôd a podzemných vôd,
c) vzdúvanie, zadržiavanie, akumulácia, znižovanie hladiny povrchových vôd a podzemných vôd,
d) vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,
e) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
f) používanie povrchových vôd a podzemných vôd na plavbu alebo plavenie dreva, na rekreáciu a vodné športy, na chov rýb a vodnej hydiny alebo iných živočíchov,
g) vykonávanie iných činnosti, ktoré využívajú vlastnosti povrchových vôd a podzemných vôd,
h) činnosť ovplyvňujúca vodné pomery,
i) využívanie energetického potenciálu podzemných vôd,
j) používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov,
k) iná činnosť, ktorá má významný vplyv na stav vody.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 17 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: