Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zraniteľné oblasti
Termín v slovenskom jazyku:

zraniteľné oblasti

Termín v anglickom jazyku:

vulnerable zones

definícia termínu:
Definícia:
sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 34 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: