Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
Termín v slovenskom jazyku:

odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody. Vykonáva sa pozorovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením výsledkov týchto pozorovaní a meraní a navrhovaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a zaraďovaním vodných stavieb do kategórií (§ 56 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 56 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: