Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odborná spôsobilosť
Termín v slovenskom jazyku:

odborná spôsobilosť

Termín v anglickom jazyku:

-

1. definícia termínu:
Definícia:
je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu štátnej organizácie poverenej na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.), alebo hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vlastníka vodnej stavby uvedenej v § 56 ods. 4, a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“). Vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 56a odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať žiadateľ o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podľa zákona č. 50/1976 Zb., zákona č. 44/1988 Zb., zákona č. 364/2004Z. z.) a súvisiacich slovenských technických noriem.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písm. k)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: