Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: regionálny geologický výskum
Termín v slovenskom jazyku:

regionálny geologický výskum

Termín v anglickom jazyku:

regional geological research

1. definícia termínu:
Definícia:
je súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, hodnotia sa hydrogeologické, inžinierskogeologické a geotermálne pomery záujmového územia na všeobecné využitie a skúma sa prírodné horninové prostredie z hľadiska geologických činiteľov, vrátane vplyvov ľudskej činnosti na tieto činitele. V rámci tohto výskumu sa tiež odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd; geologickými činiteľmi sú vlastnosti zložiek geologického prostredia, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú životné prostredie a možnosti využitia územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je výskum, ktorým sa skúmajú a spresňujú vo vybraných častiach územia štátu poznatky o zložení, vývoji a stavbe zemskej kôry a o zákonitostiach ich zmien a na základe týchto poznatkov sa zostavujú tematické a účelové geologické mapy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno m)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: