Detail termínu: nebilančné zásoby
Termín v slovenskom jazyku:

nebilančné zásoby

Termín v anglickom jazyku:

subeconomic reserves

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby v súčasnosti nevyužiteľné, ich využiteľnosť sa však s ohľadom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb.) odsek 2
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: