Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitorovanie poľnohospodárskej pôdy
Termín v slovenskom jazyku:

monitorovanie poľnohospodárskej pôdy

Termín v anglickom jazyku:

monitoring of agricultural land

definícia termínu:
Definícia:
je sledovanie a dokumentovanie priebehu zmien vlastností poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska jej produkčných a mimoprodukčných funkcií, sledovanie kontaminácie poľnohospodárskych pôd rizikovými látkami z hľadiska možného vstupu týchto látok do potravinového reťazca, podzemných vôd a ovzdušia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: