Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zásoby kategórie Z-1
Termín v slovenskom jazyku:

zásoby kategórie Z-1

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úložné, štruktúrne a tektonické pomery vrátane polôh nevyhovujúcich ukazovateľom podmienok využiteľnosti zásob sú podrobne overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú overené kolektorské vlastnosti, a to sýtenie, pórovitosť a priepustnosť,
b) akosť, technologické, mineralogické a petrografické vlastnosti, zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe modelových, prípadne prevádzkových skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je podrobne overená,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú prevádzkovými skúškami overené tlakové a hydrodynamické pomery.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 (k § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.) odsek 1
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: