Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zásoby kategórie Z-2
Termín v slovenskom jazyku:

zásoby kategórie Z-2

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne je známy rozsah a charakter produktívneho intervalu kolektora,
b) akosť, technologické vlastnosti, všeobecné zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je známa,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 (k § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.) odsek 4
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: