Detail termínu: zdroj znečisťovania ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

zdroj znečisťovania ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

source of air pollution

definícia termínu:
Definícia:
je:
a)stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
b)mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 1
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: