Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zainteresovaná verejnosť
Termín v slovenskom jazyku:

zainteresovaná verejnosť

Termín v anglickom jazyku:

the public concerned

1. definícia termínu:
Definícia:
je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním, alebo ktorá má na takomto konaní záujem; za verejnosť, ktorá má na takomto konaní záujem, sa považuje právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia, založená podľa osobitných predpisov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 8 ods. 2
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia, alebo sa o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva považujú za zaujímajúce sa o rozhodovací proces.
Zdroj k definícii:
Dokument: AD98  –  Medzinárodné dohovory
Info: článok 2 odsek 5
Názov: Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)
Link k definícii:

Kategórie: