Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia
Termín v slovenskom jazyku:

toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia

Termín v anglickom jazyku:

specific target organ toxicity – single exposure

definícia termínu:
Definícia:
špecifické, neletálne toxické účinky pre cieľové orgány, ktoré sa vyskytnú po jednorazovej expozícii látke alebo zmesi. Zahŕňa všetky významné účinky na zdravie, ktoré môžu zhoršiť funkciu, či už reverzibilne alebo ireverzibilne, okamžite a/alebo s oneskorením, (ktoré sa osobitne nerozoberajú v oddieloch 3.1 až 3.7 a v oddiele 3.10 (pozri aj oddiel 3.8.1.6) prílohy I k nariadeniu (ES) 1272/2008).
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: