Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: organické peroxidy
Termín v slovenskom jazyku:

organické peroxidy

Termín v anglickom jazyku:

organic peroxides

definícia termínu:
Definícia:
sú kvapalné alebo tuhé organické látky, ktoré obsahujú dvojmocnú štruktúru -O-O- a možno ich považovať za deriváty peroxidu vodíka, v ktorom sa jeden alebo obidva atómy vodíka nahradili organickými radikálmi. Pojem organický peroxid zahŕňa zmesi organických peroxidov (formulácie), ktoré obsahujú najmenej jeden organický peroxid. Organické peroxidy sú tepelne nestabilné látky alebo zmesi, ktoré môžu podliehať exotermickému samovoľnému rozkladu. Okrem toho môžu mať jednu alebo viaceré z týchto vlastností:
i) majú sklon k výbušnému rozkladu; ii) prudko horia; iii) sú citlivé na náraz alebo trenie; iv)
nebezpečne reagujú s inými látkami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: