Detail termínu: ľahko horľavá tuhá látka
Termín v slovenskom jazyku:

ľahko horľavá tuhá látka

Termín v anglickom jazyku:

readily combustible solid

definícia termínu:
Definícia:
je prášková, granulovaná alebo pastovitá látka alebo zmes, ktorá je nebezpečná, ak sa dokáže ľahko zapáliť pri krátkom kontakte so zdrojom zapálenia, akým je horiaca zápalka, a ak sa plameň rýchlo šíri.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Medzinárodné dohovory
Info:
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: